Lê Thị, H., & Nguyễn Thị Kim, K. (1573750800). Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(2), 95-103. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.2.32