Đỗ Anh, T., Vũ Xuân, T., Hoàng Việt, H., Hoàng Thị, T., & Nguyễn Hoài, N. (1573750800). Mức độ thủy hóa và sự phát triển cường độ trong bê tông cường độ cao. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(2), 85-94. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.2.31