Phạm Đức, T., Trần Thế, T., Bùi Anh, T., & Hồ Xuân, B. (1568566800). Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(1), 63-72. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.1.44