Đỗ Đức, T., & Vũ Tuấn, Đạt. (1568566800). Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(1), 1-10. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.1.38