Nguyễn Đức, T., & Đỗ Đức, T. (1582909200). Thiết lập quy trình và chương trình thử nghiệm mỏi kéo thuần túy vật liệu kim loại trên máy thử nghiệm mỏi LFV 500-HH. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(2), 145-153. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.9