Vũ Phương, T. (1582909200). Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(2), 113-122. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.6