Đỗ Đức, T., & Vũ Tuấn, Đạt. (1582909200). Dự báo tuổi thọ đến khi xuất hiện vết nứt mỏi cho trục bánh xe của toa xe hàng MC. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(2), 91-100. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.4