Jung J., K., Tri N.M., N., Xuan Tung, N., & Ta Duy, H. (1580403600). Reinforcing cementitious material using single-walled carbon nanotube - nylon 66 nanofibers. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 71(1), 46-55. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.1.6