Nguyễn Đắc, Đức, Nguyễn Ngọc, L., Trần Đức, N., Đỗ Anh, T., & Lê Bá, A. (1579107600). Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(5), 440-450. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.8