Nguyễn Đắc, Đức, Nguyễn Ngọc, L., & Trần Đức, N. (1579107600). Mô phỏng số đánh giá ảnh hưởng của xoắn đến khoá chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(5), 386-396. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.3