Mục lục. (2019). Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70(1). Truy vấn từ https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/29