Nguyễn Sỹ Anh, T. (1655226000). Một vài ứng dụng của toán tử giả vi phân giải tích. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(5), 502-513. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.5.5