Nguyen Thi Yen, L., Nguyen Duc, K., Cao Minh, Q., Than Thi Hai, Y., & Bui Le Hong, M. (7600). A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(4), 412-426. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.4.6