Đoàn Phước, T., & Nguyễn Thanh, T. (1649955600). Nghiên cứu chế tạo băng thử động cơ xe máy. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(3), 316-326. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.3.9