Thái Khắc, C. (1649955600). Ảnh hưởng của nano silic đến diễn biến một số tính chất cơ học ở tuổi sớm của bê tông tính năng cao. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(3), 243-252. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.3.3