Trần Thị Cẩm, H. (1644886800). Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính Marshall và khả năng kháng lún vệt bánh của hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng chất kết dính bitum-epoxy ở Việt Nam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(2), 189-201. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.2.8