Nguyễn Đăng, P., & Hoàng Thị Minh, H. (1644886800). Nghiên cứu biện pháp tiêu năng dòng chảy trong thân cống dốc trên đường giao thông – biện pháp bố trí mố nhám gia cường trong thân cống. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(2), 140-153. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.2.4