Huỳnh Văn, Q. (1644886800). Phân tích tương tác hệ bể chứa-chất lỏng theo phổ phản ứng đàn hồi của tiêu chuẩn TCVN 9386:2012. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(2), 127-139. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.2.3