Nguyễn Huy, C., Đinh Hữu, T., & Lê Minh, C. (1644858000). Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của dầm bê tông có cốt thép đai bị ăn mòn được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(2), 111-126. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.2.2