Du Thi Thu, T., & Nguyen Anh, N. (1642179600). Algebra of polynomials bounded on some strips. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(1), 90-99. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.1.8