Tran Van, K., & An Thi Hoai Thu, A. (1642179600). Optimal supercapacitor placement in an urban railway line. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 73(1), 75-89. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.1.7