Nguyễn Ngọc, L., & Trương Văn, Q. (1634230800). Ảnh hưởng của hoá già đến sức kháng nứt của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm có tỷ lệ RAP cao . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(8), 920-931. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.8.6