Đỗ Đức, T., & Nguyễn Đức, T. (1634230800). Xây dựng chương trình tính toán tốc độ và thời gian vận hành của đoàn tàu trên đường sắt việt nam. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 72(8), 850-865. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.8.1