(1)
Nguyễn Đức, D.; Nguyễn Duy, T.; Thái Khắc, C. Nghiên Cứu Các đặc Trưng Cơ Học Của Bê Tông Sử Dụng Cát Mịn Phối Trộn Cát Nghiền Trong Xây Dựng Cầu . vn 1628960400, 72, 687-701.