(1)
Nguyễn Sỹ Anh, T. Biến đổi Fourier Hàm Suy Rộng Và Nghiệm Của Phương Trình đạo Hàm Riêng. vn 1623690000, 72, 646-659.