(1)
Vũ Văn, H.; Đỗ Đức, T. Xây Dựng Chương Trình Tính Toán Xác định Số Lượng đầu Máy Vận Dụng Trong Ngành đường Sắt Việt Nam. vn 1623690000, 72, 565-579.