(1)
Đỗ Xuân, Q.; Vũ Thị, N. Phân Tích Tĩnh Dầm Trên Nền đàn Hồi Có Kể đến Sự Không Tiếp Xúc Giữa Dầm Và Nền Sử Dụng Phần Tử Dầm - Nền Dị Hướng. vn 1623690000, 72, 552-564.