(1)
Trần Văn, K.; An Thị Hoài Thu, A.; Đặng Việt, P. Phương Pháp Tối ưu Vị Trí Và Dung Lượng Bộ Nghịch Lưu Trong Hệ Thống Cung Cấp điện Kéo đường Sắt đô Thị. vn 1623690000, 72, 536-551.