(1)
Nguyễn Hồng, P.; Chu Quang , C. Nghiên Cứu Phân Tích Lún Thực đo Và Dự Báo Lún Nền đường Sắt Tốc độ Cao. vn 9600, 72, 277-290.