(1)
Nguyễn Văn, T.; Tạ Duy, H. Phân Tích đặc Trưng Ngẫu Nhiên Của Tần Số Dao động Riêng Của ô Tô Với Nhiều Tham Số Ngẫu Nhiên. vn 1613322000, 72, 215-226.