(1)
Phạm Lê, T.; Nguyễn Đức, T. Xây Dựng Chương Trình Tính Toán Kiểm Nghiệm Khoảng Cách Hãm Toa Xe Khách Vận Dụng Trên đường Sắt Việt Nam . vn 1609088400, 71, 1094-1106.