(1)
Vũ Văn, T. Thiết Kế Bộ điều Khiển H∞/LPV Cho Hệ Thống Treo Bán Tích Cực Trên ô Tô. vn 1609088400, 71, 1061-1072.