(1)
Hoàng Hương, G.; Nguyễn Thị Vân, H. Đánh Giá Hoạt động Của Sàn Giao Dịch Vận Tải Việt Nam Trên Quan điểm Doanh Nghiệp. vn 1598547600, 71, 690-700.