(1)
Trần Anh, T.; Nguyễn Đình, H.; Trần Đức, N. Mô Hình Phá Huỷ Tách Lớp Trong Kết Cấu Mặt Cầu Sử Dụng Lý Thuyết Vật Liệu Xếp Lớp Và đồng Nhất Hoá. vn 1598547600, 71, 663-677.