(1)
Nguyễn Đình, H.; Trần Anh, T. Xác định Tính Chất đàn Hồi Có Hiệu Của Composite Gia Cường Cốt Sợi Hình Trụ Phân Bố Tuần Hoàn Theo Một Phương. vn 1593277200, 71, 615-625.