(1)
Đỗ Xuân, Q.; Lương Xuân, B.; Hoàng Văn, T.; Tạ Thị, H.; Vũ Thị, N. Xác định Miền Tần Số Dao động Tự Do Của Dầm Có Liên Kết Dị Hướng Bằng Phương Pháp Thực Nghiệm. vn 1593277200, 71, 514-525.