(1)
Ngô Đăng, Q.; Nguyễn Huy, C.; Nguyễn Duy, T. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Và Tính Toán Cột Bê Tông Cốt Thép Chịu Nén đúng Tâm được Tăng Cường Bằng Bê Tông Cốt Lưới Dệt Các Bon . vn 1593277200, 71, 486-499.