(1)
Đỗ Đức, T.; Vũ Văn, H. Cơ Sở Lựa Chọn Các Biểu Thức Tính Toán Sức Cản Cơ Bản đơn Vị đầu Máy Diesel sử Dụng Trong Ngành đường Sắt Việt Nam . vn 1587661200, 71, 305-316.