(1)
Nguyễn Văn, N.; Đỗ Việt, D. Nghiên Cứu Thiết Kế, Chế Tạo, Thử Nghiệm Card điều Khiển điện áp Máy Phát điện Phụ Trợ Cho đầu Máy D19E . vn 1587661200, 71, 295-304.