(1)
Đào Thanh, T. Tự động Cảnh Báo Vượt Quá Vạch an Toàn Tại Ga Metro Hà Nội Sử Dụng Thảm điện Tử Mềm. vn 1587661200, 71, 263-273.