(1)
Trần Văn, K.; Nguyễn Đức, K. Ước Lượng Năng Lượng Thu Hồi Tại Các Trạm điện Kéo Dựa Trên Mô Hình Mạng Công Suất. vn 1587661200, 71, 196-209.