(1)
Nguyễn Hữu, H.; Đàm Minh, H. Xác định Tham Số Dao động Của Dầm Bằng Phương Pháp Rayleigh . vn 1576429200, 70, 320-329.