(1)
Trần Anh, T.; Nguyễn Đình, H. Dòng Chảy Stokes Trên Bề Mặt Gồ Ghề Có Chiều Dài Trượt Cục Bộ Biến Thiên Theo Hàm Số Cosine. vn 1576429200, 70, 279-288.