(1)
Trần Văn, K.; Nguyễn Đức, K. Quy Hoạch Tối ưu Vị Trí Trạm điện Kéo Trong Hệ Thống Cung Cấp điện đường Sắt đô Thị Sử Dụng Thuật Toán Quy Hoạch Nguyên . vn 1576429200, 70, 264-278.