(1)
Trịnh Xuân, T. Đặc Tính điều động Tàu: một Vài Bổ Sung Cập Nhật Mới . vn 1576429200, 70, 245-253.