(1)
Lê Thị, H.; Nguyễn Thị Kim, K. Dao động Tự Do Của Dầm Nano Xốp Có Cơ Tính Biến Thiên. vn 1573750800, 70, 95-103.