(1)
Đỗ Đức, T.; Vũ Tuấn, Đạt. Đánh Giá Tuổi Thọ Mỏi Cho Khung Giá Chuyển Hướng Của Toa Xe Hàng MC . vn 1568566800, 70, 1-10.