(1)
Nguyễn Đức, T.; Đỗ Đức, T. Thiết Lập Quy Trình Và Chương Trình Thử Nghiệm Mỏi Kéo Thuần Túy Vật Liệu Kim Loại Trên Máy Thử Nghiệm Mỏi LFV 500-HH. vn 1582909200, 71, 145-153.