(1)
Nguyễn Đình, H.; Trần Anh, T. Phân Tích đặc Trưng Dòng Chảy Trong Khe Nứt Của Vật Liệu Rỗng Bằng Phương Pháp Phần Tử Biên. vn 1582909200, 71, 123-134.