(1)
Nguyễn Thái, L.; Nguyễn Đức, M.; Phạm Hoàng, K. Nghiên Cứu độ Lún Hệ Cọc đất Xi Măng Kết Hợp Lưới địa Kỹ Thuật Cường độ Cao Trên Mô Hình Thực Nghiệm. vn 1582909200, 71, 101-112.